21/02/18

מתווה לתוכניות מלגות ות"ת לסטודנטים ולבתר דוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים

בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, מחליטה ות"ת לאשר את תכניות מלגות לסטודנטים ובתר-דוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים לשנים תשע"ט-תש"פ כדלקמן:

א. בתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו

התכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו תמשיך לפעול במשך מחזור נוסף (תש"פ) במתכונת הבאה:

  1. התכנית תהיה פתוחה לבתר-דוקטורנטים מסין ומהודו המשתלמים ב-9 האוניברסיטאות.
  2. מספר המלגות הניתנות במחזור יהיה 55.
  3. המלגות יהיו דו-שנתיות, ללא אפשרות להארכה לשנה שלישית.
  4. גובה המלגה יעמוד על 115 אלש"ח לשנה. מתוך כך, חלק ות"ת יעמוד על 69 אלפי ₪, והיתרה, בסך של 46 אלפי ₪, תמומן ע"י האוניברסיטה הרלוונטית, מתוכה יוקצו 5 אלפי ₪ לשנה לטובת נסיעות לחו"ל. עלות התכנית למחזור תעמוד על כ- 7.6 מלש"ח. הקול הקורא למחזור תש"פ ותקנון התכנית יובאו לדיון ולאישור של ות"ת בהמשך.

ב. דוקטורט חד-שנתי (סנדוויץ')

תכנית המלגות לדוקטורנטים חד-שנתיים בינלאומיים תפעל בין השנים תשע"ט-תש"פ, ותקצה לכל אחת מ- 8 אוניברסיטאות המחקר תמיכה עבור 5 מלגות בגובה של 80 אלף ₪ לשנה. כך, התקציב השנתי לתכנית יעמוד על 3.2 מיליון ₪, ובסך הכל עד תש"פ התקציב יעמוד על 6.4 מיליון ₪. הקול הקורא למחזור תשע"ט ותקנון התכנית יובאו לדיון ולאישור של ות"ת בהמשך.

ג. תכנית פולברייט

ות"ת תגדיל את גובה המלגה לבתר-דוקטורנטים בתכנית פולברייט, הן למשתלמים נכנסים והן למשתלמים יוצאים, כך שהמשמעות התקציבית לשנים תשע"ט-תש"פ תהיה בגובה של כ-2.6 מיליון ₪, באופן הבא:

  1. העלאת גובה המלגה לבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל מ-20 אלף דולר בשנה ל- 35 אלף דולר בשנה. התוספת התקציבית למחזור הינה 840 אלף ₪, ועבור הפעלת שני המחזורים תעמוד על כ- 1.7 מיליון ₪.
  2. העלאת גובה המלגה לבתר דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בארה"ב מ- 37.5 אלף דולר בשנה ל- 47.5 אלף דולר בשנה. התוספת התקציבית למחזור הינה 480 אלף ₪, ועבור הפעלת שני המחזורים תעמוד על כ- 1 מיליון ₪.

סך תקצוב תכניות המלגות המוצגות לעיל לשנים תשע"ט-תש"פ הינו כ- 16.6 מיליון ₪.