18/07/17

מתווה מדורג למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה וסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בעניינו של המרכז האקדמי כרמל ולטיוטת ההסכם בין המרכז האקדמי כרמל והמכללה האקדמית נתניה, החליטה המל"ג בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) לאמץ את המלצת ות"ת מיום 28 ביוני, ולאשר מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה וסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה כמפורט להלן:

  1. המתווה למיזוג יכלול "תקופת ביניים", שתחילתה ביום 1.10.2017 ועד לסיום הזמן התקני לתואר של מחזור הסטודנטים האחרון שייחל לימודיו לכל המאוחר ביום 30.10.2019.
  2. במהלך תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יוכל להמשיך רישום סטודנטים בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במינהל עסקים עד ליום 30.10.2019 והחל ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל תוכניות הלימודים המתקיימות בו לצורך סיום לימודיהם בלבד בזמן תקני.
  3. בתקופה זו המכללה האקדמית נתניה תלווה ותפקח על פעילות המרכז האקדמי כרמל, ובפרט בהיבטים הניהוליים שעלו כליקויים בדו"ח רואה החשבון מטעם ות"ת ובהיבטים האקדמיים שעלו במסגרת הדוחות לבדיקת תוכניות המרכז, לרבות כפי שצוינו בסעיף 5.3 לטיוטת ההסכם.
  4. ות"ת ומל"ג רואות במכללה האקדמית נתניה כאחראית להבטיח את תיקון הליקויים כאמור ובפרט על הבטחת הרמה האקדמית של תוכניות הלימודים במרכז האקדמי כרמל. עד לפתיחת שנה"ל תשע"ח תגבש המכללה האקדמית נתניה בשיתוף המרכז האקדמי כרמל תוכנית מפורטת לשיפור הרמה האקדמית, תנאי הלימוד והשירות לסטודנטים ותגיש אותה למל"ג/ות"ת.
  5. בתקופת הביניים תוכל המכללה האקדמית נתניה לקיים תוכניות לימודים מטעמה בקמפוס המרכז האקדמי כרמל, והכל בכפוף להבטחת זהות אקדמית לתוכניות אלה המתקיימות בקמפוס הראשי שלה ובכפוף לאישור הוות"ת והמל"ג מראש, זאת לאור החשיבות ביצירת אוירה אקדמית בקמפוס בחיפה אשר תתאפשר, בין היתר, באמצעות קיומן של תוכניות לימודים במגוון תחומי לימוד ובהתאם לצורך לאומי. המכללה האקדמית נתניה תוכל לקיים תוכניות לימודים מטעמה כאמור לעיל בקמפוס בחיפה עד לתום תקופת הביניים, כאשר לקראת תום תקופה זו תבחן המל"ג את אפשרות המשך פעילות המכללה בחיפה.
  6. עם תום תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יסיים פעילותו כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בו תסתיים, זאת לכל המאוחר ביום 30.4.2023.
  7. המרכז האקדמי כרמל אחראי לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיו ובפרט לעובדיו כאמור בסעיף 6.2 לטיוטת ההסכם, וכן אחראי לקבלת אישור כתוב מראש של בעל הנכס, כי מעבר לאמור בסעיפים 4.1.4. ו-4.1.5, אין ולא תהיינה לו דרישות כלשהן בהתייחס לסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל וכי לא תהיינה לו דרישות כספיות נוספות לאור סיום הפעילות כאמור.
  8. המכללה האקדמית נתניה תעמיד, לשביעות רצון הנהלת ות"ת/מל"ג, דמות אקדמית ניהולית אחת, בעלת ניסיון משמעותי שתנהל את כלל הפעילות בקמפוס האקדמי כרמל.

עמידה בתנאים דלעיל, קבלת התחייבות בכתב מראש של כל הגורמים הרלוונטיים לעמידה בתנאים, וכן קבלת הסכם מתוקן בהתאם למתווה מהווים תנאי מקדמי ליישום ההחלטה.

המל"ג קבלה דיווח על קבלת מסמכים נוספים מהמוסדות, ואולם אין בהם עדין כדי לעמוד בתנאים דלעיל ובפרט לעניין התנאים הקבועים בסעיפים 7 ו-8 וכן בהתייחס לתוכניות הלימוד שמבקשת מכללת נתניה לקיים בקמפוס בכרמל. על כן, מבקשת המל"ג מהנהלת מל"ג-ות"ת והצוות המקצועי לוודא את עמידת המוסדות בכלל ההתניות המפורטות לעיל לשביעות רצונם.

החלטת המל"ג תכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף לכך שהנהלת מל"ג-ות"ת והצוות המקצועי יאשרו עמידה מלאה בהתניות האמורות.