13/03/19

מתווה תוכנית מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים ובינלאומיים במדעי הרוח והחברה בשת"פ עם המשרד לעניינים אסטרטגיים וקרן חינוך ארצות הברית ישראל (פולברייט)- מסמך מס' 4482

בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, ובהמשך למתווה תכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים בתחומי מדעי הרוח והחברה שאושר עקרונית בישיבתה של ות"ת מתאריך 28.11.18, מחליטה ות"ת בישיבתה מיום 13.3.2019 לאשר את העדכון לתכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים מתחומי מדעי הרוח והחברה בשת"פ עם המשרד לעניינים אסטרטגיים ועם קרן חינוך ארצות הברית ישראל (פולברייט) כדלקמן:
א. התוכנית תפעל במשך שנה"ל תש"פ למחזור אחד.
ב. התוכנית תהיה פתוחה לדוקטורנטים מצפון אמריקה ומערב אירופה המגיעים להשתלם ב-6 מאוניברסיטאות המחקר המקיימות לימודי מדעי הרוח והחברה לתקופה של עד סמסטר (6 חודשים).
ג. כל אוניברסיטה, בה מתקיימים לימודי מדעי הרוח והחברה, תקבל מכסה של 5 מלגות עבור סטודנטים מקנדה ומערב אירופה. בנוסף, יחולקו 20 מלגות לסטודנטים מארה"ב המגיעים להשתלם בישראל באמצעות קרן חינוך ארצות הברית ישראל (פולברייט), הנוספות על המלגות שקרן חינוך ארה"ב-ישראל מעניקה כיום לאוניברסיטאות.
סה"כ 50 מלגות יחולקו בשנה במסגרת תכנית זו.
ד. גובה המלגה יהיה עד ל- 40 אלף ₪ למלגאי לסמסטר. ככל ששהות המלגאי תפחת, תותאם גובה המלגה באופן יחסי לחודשי השהות של המלגאי.
ה. עלות התכנית הכוללת למחזור אחד תעמוד על סך של 2 מיליון ₪. תקציב זה יתחלק בין ות"ת, המשרד לעניינים אסטרטגיים וקרן פולברייט, כאשר ות"ת תתקצב 50% מ- 30 מלגות (עד 600,000 ₪).
ו. משאבי התכנית, בגובה של 600 אלף ₪, יהיו מהתקציב הרב-שנתי לבינלאומיות.
ז. בהתאם לכך, ות"ת מאשרת את ההנחיות לתכנית לשנה"ל תש"פ כמוצג במסמך מס' 4482.