21/11/06

מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס’ 1084/10) מיום 21.11.2006 בנושא “מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל” (כפי שתוקנה ביום 29.1.2008 ו- 1.7.2008)