28/11/18

מתן אוטונומיה חלקית למוסדות בהם קיים חשש לאיתנות פיננסית – הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום 6.3.2018

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בהצעה למתן אוטונומי חלקית למוסדות בהם קיים לאיתנות פיננסית.
ות"ת ממליצה למל"ג לעדכן את החלטתה מיום 6.3.2018 כדלקמן:

על מנת שמוסדות אשר לגביהם קיים חשש לאיתנות הפיננסית, אך עם זאת עומדים בכל יתר התנאים שנקבעו בהחלטה על האוטונומיה, לא יפגעו במישור האקדמי, ועל מנת להבטיח ייעול תהליכים, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לעדכן את החלטתה בנושא מתן אוטונומיה לפתיחת תוכניות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה ולאפשר הענקת אוטונומיה חלקית שתאפשר גם למוסדות שאינם איתנים פיננסית, לקבל אוטונומיה חלקית בפן האקדמי בלבד.
אוטונומיה חלקית משמעותה שהמוסד יצטרך להעביר לצוות המקצועי בות"ת נספח תקציבי לכל תכניות הלימודים (כמקובל בפתיחת תכניות לתואר ראשון) והצוות המקצועי, לאחר בחינת הנספח ולאחר בחינת מכלול השיקולים התקציביים, יוכל לאשר/לא לאשר את פתיחת התכנית או להחליט להביא את התכנית לדיון בות"ת.
להלן הקריטריונים מן הפן התקציבי למתן אוטונומיה (עדכון/תוספת לסעיף ד בהחלטת ות"ת תשע"ח/70):
א. מוסדות בעלי איתנות פיננסית חזקה יקבלו אוטונומיה מלאה ללא צורך בחו"ד תקציבית לקראת מתן או חידוש אוטונומיה ובלבד שיסווגו בסווג זה במועד החידוש, ושעמדו בכל יתר תנאי הסף לצורך קבלת אוטונומיה כמפורט בהחלטת מל"ג.
ב. עבור מוסדות אשר לגביהם קיים חשש לאיתנות הפיננסית, תינתן חו"ד תקציבית לקראת מתן או חידוש אוטונומיה שתסתמך בין היתר על דוחות הכספיים של המוסד, התנהלות תקציבית שוטפת, איזון תקציבי בשנים האחרונות וכיו'. המלצות הצוות המקצועי יכולות להיות כדלקמן:
I. מתן אוטונומיה מלאה – במקרה שלא נראה כי קיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.
II. מתן אוטונומיה חלקית – במקרה שקיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.