12/04/16

מתן אישור הפעלה לתוכנית הלימודים באנגלית לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות של הטכניון, מכון טכנולוגיה לישראל (בהתאם לנוהל הסבת תוכניות לשפה זרה)

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת מכונות בשפה האנגלית והיא החליטה כדלקמן:

  1. לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות בשפה האנגלית, לתקופה של שנתיים.
  2. בהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה מיום 10.9.2013, ימונה סוקר לליווי תוכנית הלימודים באנגלית, אשר בתום שנה מהפעלת התוכנית יחל את בדיקת זהות התוכנית ויוודא אם ישנם הבדלים בין התוכנית בעברית לבין התוכנית באנגלית, וככל שישנם, יוודא כי הם אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית.
  3. המועצה רושמת בפניה את הצהרת הטכניון כי התוכנית בשפה האנגלית לא תבוא על חשבון התוכנית הקיימת בעברית, ככל שזו תיפתח ולא תפגע בה.