12/04/16

מתן אישור הפעלה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לנשים חרדיות) של המכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 22.12.15 ובהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 21.1.2016 והיא מחליטה:

  1. לאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לנשים חרדיות).
  2. בהתאם ל"נוהל פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות", הפעלת התוכנית הלכה למעשה תבחן על ידי סוקר בתום השנה הראשונה להפעלת התכנית.