17/05/16

מתן אישור לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות בריאות (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת)

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) בניהול מערכות בריאות במתכונת דו-חוגית (בנוסף לתוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת).