22/03/16

מתן אישור למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה לכוחות הבטחון

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ו (22.03.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבדותו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחה ולאשר למכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.)  בקרימינולוגיה לכוחות הביטחון.
  3. על המכללה לקבל לתוכנית הלימודים לכוחות הביטחון עד 10% תלמידים חריגים כמקובל .
  4. על המכללה להקפיד על  עמידת התוכנית בהחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנוגע להאחדה והבהרה של החלטות מל"ג בנושא: תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה.