17/05/16

מתן אישור למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות במסגרת מח"ר (נשים)

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אריה רייכל על חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית הדסה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר (כיתת נשים).
  3. בהתאם לחוות דעתו של הסוקר מיום 14.2.2016, על המוסד לפעול למינוי אנשי סגל פנימיים כרכזי התוכנית במח"ר, וכן להגדיל את מספר אנשי הסגל הבכירים בתוכנית.