19/05/15

מתן אישור למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית במינהל ומדיניות ציבורית (בנוסף לתוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במכללה)

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 28.4.2015 והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו.
  2. לאמץ את חוות דעתו ולאפשר למכללה האקדמית ספיר לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית במתכונת דו חוגית (בנוסף לתוכנית הלימודים החד חוגית הקיימת במכללה).