31/05/16

מתן אישור למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול במסגרת מח"ר

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' בני בנטל על חוות הדעת שהגיש.
  2. לרשום לפניה את חוות הדעת שהוגשה – ולהחליט בהתאם להמלצות הסוקר –  לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון((B.A.בכלכלה וניהול במסגרת המח"ר (גברים/נשים).
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובהתאם לחוות דעת הסוקר, לבקש את המוסד לפעול במספר נושאים:

א.         במידת האפשר להגביר את נוכחותם של אנשי סגל בכירים בתוכנית.

ב.         להקים מנגנון (ועדת הוראה) שיקיים המוסד לצורך פיקוח על הלימודים בתוכנית המתקיימת במח"ר.