12/04/16

מתן אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת יצירה וביקורת במתכונת דו-חוגית במכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, המשפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל המלצתה.
  2. לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון בתקשורת יצירה וביקורת במתכונת דו-חוגית.