27/09/16

מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בתולדות האמנות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ביאנקה קוחנל ולפרופ' אסתר לוינגר על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטה הפתוחה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו חוגית בתולדות האמנות.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בקרימינולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החברה או הרוח במוסד, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים.
  6. החלטת המל"ג הינה בכפוף להחלטת הות"ת שתתקבל ביום 28.9.2016.