31/05/16

מתן אישור פרסום והרשמה לאמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לחינוך ואמנות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בזכרון, מורשת ישראל וחינוך

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יחיעם ויץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לאמונה-אפרתה, מכללה אקדמית לאמנות ולחינוך לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed) בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. ניתן יהיה להתקבל לתוכנית עם ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון. מועמדים שלא למדו היסטוריה, נדרשים ללימודי השלמה בציון ממוצע של 80 לפחות.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה.