31/05/16

מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל – אקדמי לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בתקשורת חזותית

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' טרי שרויאר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת במלואן ולאשר לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בתקשורת חזותית, ולרשום אליה תלמידים, בכפוף לקבלת אישור בכתב מות"ת על עמידה בתנאים הבאים:

א.         טרם פרסום דבר התוכנית ורישום סטודנטים לתוכנית יעביר המוסד לות"ת התחייבות חתומה על קבלת תרומה.

ב.         טרם פתיחת הרישום לתוכנית יציג המוסד בפניות תקציב שוטף כולל מאוזן
בשנת פתיחת התוכנית גם בהינתן הפעלת התוכנית.

ג.          פתיחת התוכנית בפועלת היה בכפוף לעמידה במינימום של 35 סטודנטים במחזור.

  1. לחייב את בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (כפי שנדרש במקרים דומים) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.Des.) בתקשורת חזותית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך להעניק את התואר האקדמי בתקשורת חזותית. במקרה זה תוצע על ידי בצלאל לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב תעשייתי במוסד.
  2. בתום שנה"ל הראשונה יעביר המוסד דו"ח התפתחות אודות הפעלתה של תוכנית הלימודים הלכה למעשה.
  3. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים הנו בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014.
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תבחן התוכנית לקראת שלב ההסמכה, בין היתר תוך התייחסות להערות בדו"ח הוועדה שבדקה את התוכנית לאישור פרסום והרשמה, וביניהן עליית המדרגה בתוכנית לעומת התואר הראשון.
  6. לאור המוניטין של המיועד לעמוד בראש התוכנית ולאור כוונת המוסד להגישו לפרוצדורה לקבלת דרגת פרופסור וכן לאור תוכנית הפיתוח של המוסד של סגל בכיר נוסף מהתחום, מאשרת המל"ג למוסד לחרוג מהחלטתה לעניין קריטריונים לראש תוכנית לתואר שני, ולאשר לבצלאל להעמיד, בשלב זה, בראש התוכנית את מר דוד טרטקובר. מתן הסמכה זמנית לתוכנית כפוף לכך שבראש התוכנית יעמוד איש סגל העונה על הקריטריונים המפורטים בהחלטות והנחיות המל"ג.