19/07/16

מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בתזונה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל  והחליטה כלהלן:

א.         להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' בטי שוורץ על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.

ב.         לאשר למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון  בתזונה ולרשום אליה תלמידים.

ג.          לאור המלצת ות"ת מיום 13.7.2016 ולאור סיכום הדיון עם משרד הבריאות, אשר במסגרתו הצביע משרד הבריאות על כי אין מחסור בתזונאים ברמה הלאומית, על כי קיים מחסור חמור במקומות הכשרה מעשית וכי הכשרה נוספת של סטודנטים לתזונה תביא להתארכות תורי ההמתנה להכשרה מעשית, ייקבע כלהלן:

  1. תוגבל מכסת התלמידים ל-25 סטודנטים למחזור.
  2. על מכללת אשקלון תוטל האחריות להצביע על מקומות הכשרה מעשית לבוגריה מעבר למקומות הקיימים, אשר יהוו חלק מהשדות הקליניים ברמה הלאומית, וזאת מבלי לממן מקומות הכשרה לבוגריה במערכת הציבורית תוך יצירת אי שוויון בין בוגרי המוסדות השונים.
  3. על מכללת אשקלון להחתים את הסטודנטים על כך שידוע להם כי בגמר התואר האקדמי עליהם יהיה להמתין בתור ההמתנה לביצוע הכשרה מעשית (נוסח ההצהרה יאושר ע"י הצוות המקצועי).
  4. על מכללת אשקלון להעביר התחייבות כי היא מודעת לכך שהתוכנית אינה מאוזנת לאור מגבלת מכסת הסטודנטים לתוכנית וכי הדבר לא יהווה דרישה להגדלת מספר הסטודנטים מעבר למכסה לתוכנית שאושרה על ידי ות"ת ומל"ג או לכל דרישה אחרת.

ד.         בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית, על המוסד להקים מטבח לימודי שישמש גם כמעבדת מזון ולרכוש את כל הציוד המתאים עד לפתיחת התוכנית. (לפחות 15 עמדות הכנת מזון לתלמידים, תנורים, כיריים, משקלים, 2 או 3 מיקרוסקופים, עזרים להקצפה וחיתוך חשמליים, כלי מטבח). בנוסף, יש להרחיב את נושא הכנת מזון שרק מועבר במסגרת סדנאות מומחים (שנה ג', סמסטר ב') סה"כ 2 הרצאות לקורס ממשי.

ה.         על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

ו.          על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בתזונה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים למדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי, בהתאם להתחייבות המוסד.

ז.          בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.