17/05/16

מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במדעי המים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אבנר עדין על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית תל-חי לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה ב"מדעי המים" ולרשום אליה תלמידים.
  3. עד לשלב הסמכת התוכנית, על המוסד לגייס עוד שני אנשי סגל שתחום התמחותם הוא מליבת מדעי המים.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.Sc.) במדעי המים עם וללא תזה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית, במסגרת תוכנית הלימודים בביוטכנולוגיה לתואר שני  עם וללא תזה במכללה האקדמית תל חי, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.