14/02/17

מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מיכל שני על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. מומלץ להדגיש את ייחודיותה של התוכנית, כך שתבוא לידי ביטוי ברציונל התוכנית ובתכני קורסים שלה.
  4. יש להוסיף לתוכנית קורסים העוסקים בהובלת צוות, בהכרות עם מנגנונים בית ספריים ובנושא המשפחה, וזאת בנוסף לסמינריון שהוסיפה המכללה.
  5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".