14/02/17

מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Teach) ללא תזה בהוראת המתמטיקה / מדעים / אנגלית במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוטי מירון על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית בית ברל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) בהוראת המתמטיקה / מדעים/ אנגלית במסלול העל-יסודי.
  3. לחייב את המכללה האקדמית בית ברל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללה האקדמית בית ברל אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.Teach) בהוראת המתמטיקה / מדעים/ אנגלית במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית בית ברל לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני מוסמך בהוראה במסלול העל יסודי המתקיימת במכללה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".