18/07/17

מתן אישור פרסום והרשמה למכללת אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה (B.Ed.) חד-חוגי באנגלית במסלול הרב-גילאי (ג'-י')

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' דוניצה שמידט ופרופ' עירית קופפרברג על עבודתן ועל חוות דעתן.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרות ולהעניק למכללת אוהלו בקצרין אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באנגלית במסלול הרב גילאי (ג'-י').
  3. לקראת שלב ההסמכה תבחן התוכנית בשנית, לרבות יישום ההערות כפי שעלו בחוות דעת הסוקרות.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון חיצונית" (הסדר חיצוני – השלמת תואר B.Ed. בהוראת אנגלית רב-גילאית במכללת סמינר הקיבוצים), בהתאם להתחייבות המכללה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.