17/05/16

מתן אישור פרסום והרשמה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג-ירושלים לפתוח תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל-יסודי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' ברכה קרמרסקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל-יסודי.
  3. בתום שנה"ל הראשונה תעביר המכללה דו"ח התפתחות אודות הפעלתה של תוכנית הלימודים.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".