19/07/16

מתן אישור פרסום והרשמה למכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מרגלית זיו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".