07/03/17

מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ועסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט בשלוש התמחויות: משפט פלילי; משפט מסחרי עסקי; ומשפט וחברה

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק האקדמי למשפט ועסקים אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בלימודי משפט ללא משפטנים בשלוש התמחויות: משפט פלילי; משפט מסחרי עסקי; משפט וחברה.
  3. לחייב את המרכז האקדמי למשפט ועסקים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי למשפט ועסקים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים בשלוש התמחויות: משפט פלילי; משפט מסחרי עסקי; משפט וחברה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה "רשת בטחון" של התוכנית תהא תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים המתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למינהל.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".