14/02/17

מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי משפט ועסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק האקדמי למשפט ועסקים אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות
  3. לחייב את המרכז האקדמי למשפט ועסקים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי למשפט ועסקים אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המרכז האקדמי למשפט ועסקים לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בכלכלה יישומית המתקיימת במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".