28/06/16

מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי פרס לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שאול פוקס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי פרס לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  3. לחייב את המרכז האקדמי פרס (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי פרס אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע לסטודנטים הלומדים בתוכניות "רשת בטחון" מנהלית של החזר שכר לימוד.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכניות, תמשיך הועדה לבדוק את התוכניות לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".