14/02/17

מתן אישור פרסום והרשמה למרכז הבינתחומי בהרצליה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי ביזמות

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דפנה קריב על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A.) ביזמות .
  3. לחייב את המכללה המרכז הבינתחומי בהרצליה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז הבינתחומי בהרצליה אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון דו-חוגי ביזמות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המרכז הבינתחומי בהרצליה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים החד-חוגית לתואר ראשון במינהל עסקים המתקיימת במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה"