19/07/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' גבי גולדשמידט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה.
  3. לחייב את שנקר (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי שנקר אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה בעיצוב פנים, מבנה וסביבה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני  ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב אפנה, טקסטיל ואביזרים, המתקיימת במכללה.
  4. בהתאם להמלצת ות"ת מיום 13.7.2016, פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 30 סטודנטים במחזור.
  5. המכללה תתבקש להחתים את הסטודנטים על הצהרה לפיה ידוע להם כי פתיחת התוכנית מותנית בעמידה של מינימום 30 סטודנטים, ויתכן כי תוכנית הלימודים לא תפתח בפועל.
  6. תוך שנה מיום פתיחת התוכנית, המכללה מתבקשת להעמיד בראש תוכנית הלימודים, ראש תוכנית לימודים לתואר שני (מבלי לעמוד בראש תוכנית נוספת), שיהיה מחויב לתוכנית הלימודים ומקובל על הוועדה שבודקת את התוכנית.
  7. הוועדה המקצועית תשוב ותבחן את נושא ניהול התוכנית לעומק וכן את זליגת המרצים מהתואר הראשון לתואר השני ולהיפך.
  8. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תבחן תוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן התפתחותה והפעלתה של התוכנית הלכה למעשה במכללה. כמו כן, תבחן התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בהמלצה הוועדה, לרבות נושא עיבוי סגל ההוראה וזהות ראש התוכנית.
  9. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  10. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".