12/04/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה במתכונת חד-חוגית של האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה להנדסה, טכנולוגיה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 12.04.2016 בנושא בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה במתכונת חד -חוגית והיא החליטה כדלקמן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אורי צ'שנובסקי על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר לאוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה במתכונת חד -חוגית, ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה הפתוחה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך האוניברסיטה הפתוחה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים במדעי הטבע בהדגשת כימיה, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.