17/05/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בלימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דן לאור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה אחוה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בלימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה.
  3. לחייב את המכללה האקדמית אחווה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצה זו, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית אחווה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שהמכללה לא תוסמך להעניק את התואר האקדמי בלימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים, המכללה מתחייבת כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב-תחומיים במכללה האקדמית תל חי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".