19/07/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) באנגלית כשפה בינלאומית של מכללת תלפיות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' עפרה ענבר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) באנגלית כשפה בינלאומית, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים. כתנאי לכניסת ההחלטה לתוקף, על המוסד להפסיק לאלתר כל התקשרות עם היועץ לתוכנית, וזאת לאור הקרבה המשפחתית שלו עם ראש התוכנית.
  3. עד להסמכתה על המכללה לעמוד בהחלטת המל"ג בעניין קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שעודכנה ביום 12.4.2016, על פיה המורים המלמדים בתוכנית לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי, 2/3 מהם, לפחות, חברי סגל ליבתי.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".