19/07/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי של המכללה האקדמית לחינוך אוהלו

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מיה פרוכטמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך אוהלו אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך אוהלו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך אוהלו אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון למסלול היסודי והעל-יסודי, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת אחת מהתוכניות המתקיימת במכללה.
  4. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תיבחן תוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותיבחן התפתחותה והפעלתה של התוכנית הלכה למעשה במכללה. כמו כן, תיבחן התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בהמלצה הוועדה, לרבות נושא היקפי המשרה של סגל ההוראה.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".