09/08/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בניהול בשילוב אמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון, ובהמלצת ועדת המשנה להכרה הסמכה ורישוי מיום 19.7.2016, לפיה התחום "ניהול בשילוב אמנויות" אינו מהווה פרדיגמה חדשה אלא מדובר בתחום "ניהול", והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים מיום 9.8.2016, ולאשר למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול ולרשום אליה תלמידים, ובתנאי ששם התוכנית ישונה ולא יקרא עוד 'ניהול בשילוב אמנויות' כי אם 'ניהול'.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחברה ואמנויות (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בניהול, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל עסקים המתקיימת במכללה האקדמית קריית אונו.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה.