12/04/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ופיתוח המשאב האנושי של המכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.04.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית במדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אביעד רז על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית ספיר אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה (M.A.) בניהול ופיתוח המשאב האנושי.
  3. על המכללה לגייס בשנתיים הקרובות, חבר סגל בכיר אחד לפחות מתחום הניהול ופיתוח משאבי אנוש שיוכל להוות עוגן בתחום המחקרי.
  4. לחייב את המכללה האקדמית ספיר (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית ספיר אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תיזה (M.A.) בניהול ופיתוח המשאב האנושי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית ספיר לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  פנימית שמשמעותה החזר שכר לימוד לסטודנטים.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  7. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".