12/04/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה,  אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בדו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את הבקשה שבנדון, והחליטה כדלקמן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יובל שחר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אחוה לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע במתכונת לימודים חד חוגית ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה לתואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע במתכונת לימודים חד חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית, במסגרת תוכנית הלימודים במערכות מידע ניהוליות במכללה האקדמית עמק יזרעאל, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.