12/04/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד-חוגית של אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר בקשת אוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד-חוגית והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד חוגית, בכפוף להפעלתה במקביל של התוכנית במתכונת של תואר ראשון כפול (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.
  3. על האוניברסיטה לגייס חברי סגל להוראת מקצועות חסרים כגון מטלורגיה פיזיקלית, חומרים קרמיים, חומרים מורכבים, בדיקות ללא הרס וחקר כשל.
  4. לבקש מהסוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  5. על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. על האוניברסיטה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) במדע והנדסה של חומרים במתכונת חד חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי האוניברסיטה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכניות הלימודים בהנדסה ו/או בכימיה, בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא תיפתח האוניברסיטה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.