12/04/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במערכות תבוניות של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה,  אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' עירד בן גל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.)ללא תזה, במערכות תבוניות ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המכללה להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.
  4. בהתאם להמלצת ות"ת, פתיחת התוכנית בפועל תעמוד על 20 סטודנטים במחזור לפחות.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני במערכות תבוניות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים אחרת לתואר מוסמך במכללה, בהתאם להתחייבות המכללה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.