12/04/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במדעי הים של המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום  בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה להנדסה, טכנולוגיה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 12.04.2016 בנושא בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך במדעי הים (M.Sc.)  עם וללא תזה  והיא החליטה כדלקמן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות אוריאל ספריאל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את דבר פתיחת תוכנית הלימודים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה במדעי הים ולרשום אליה תלמידים.
  3. להקפיד כי מספר הסטודנטים למנחה בתוכנית לא יעלה על חמישה.
  4. על המוסד להמשיך לגייס סגל ומנחים לתזה בהתאמה למספר הסטודנטים בתוכנית.
  5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.Sc.) עם תזה במדעי הים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני בביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל- חי בהתאם להתחייבות המוסד.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.