19/07/16

מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים בנושא שבנדון, וזאת לאור הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון בדבר גיוס שני חברי סגל חדשים לתוכנית וחוות דעת הסוקרים אודות דיווח זה. המועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצת ועדת המשנה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית ולרשום אליה תלמידים, בכפוף לסעיף 3 להלן.
  3. בהתאם להמלצת הסוקרים, אישור פתיחת התוכנית בפועל ורישום סטודנטים אליה מותנים בקבלת התואר השלישי של שני חברי הסגל החדשים שגויסו לתוכנית. דהיינו, רק לאחר קבלת הודעת האוניברסיטה בדבר אישור הדוקטורט של שני חברי הסגל הנ"ל תיכנס ההחלטה לתוקפה.
  4. ככל שהתוכנית תיפתח יהיה על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לאחר כניסת ההחלטה לתוקף כאמור בסעיף 3 לעיל, יהיה על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בתקשורת במתכונת דו-חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים המתקיימת באוניברסיטה, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. לבקש מצוות הסוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים. אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה".