13/06/18

מתן אפשרות להגדלת מספר המוסדות המכינים במסגרת הקול הקורא להרחבת הנגישות "שער לאקדמיה"

ביום 13.6.18 דנה ות"ת בהגדלת מספר המוסדות המכינים במסגרת הקול הקורא להרחבת הנגישות "שער לאקדמיה" , וזאת בהמשך להחלטתה תשע"ח/64 מיום 21.2.18.

  1. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.
  2. בהתאם לכך מחליטה ות"ת להגדיל את מספר המוסדות שיוכלו לזכות בקול הקורא לעד חמישה מוסדות אשר ישתתפו כ"מכינים" ולא עד ארבעה כפי שנקבע מלכתחילה, זאת בכפוף למסגרת התקציב המיועדת לנושא.
  3. הובאה בפני ות"ת התרשמותה החיובית של ועדת ההיגוי ממחויבות המוסדות הדרומיים לנושא, איכות ההצעות שהוגשו והתחושה שקיימת כעת שעת רצון במוסדות לטובת קידום נושא זה. לפיכך, החלטה זו להגדלת מספר הזוכים בקול הקורא, נובעת גם מתוך הסתכלות קדימה לקראת השנים שלאחר התואר, אשר בהן חשוב להמשיך ולהרחיב את השתתפות החברה הבדואית בהשכלה הגבוהה. כדי שהתרחבות זו תוכל להתבצע באופן האיכותי ביותר, יש לאפשר לכלל המוסדות להיערך לכך על ידי צבירת ניסיון, יצירת התמחות וביסוס פעילות רחבה במוסדות. כל אלו גם יגבירו את המחויבות המוסדית לנושא.
  4. ועדת ההיגוי תדווח לות"ת על תוצאות הקול הקורא בישיבתה הבאה.