13/11/18

מתן אפשרות להגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך – עדכון החלטת המל"ג מיום 26.2.2018

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018)בהמשך להחלטת מל"ג מיום 26.6.2018 ולאחר שקיבלה תמונת מצב מעודכנת ביחס לאיחודים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את ההחלטה כלהלן:

במסגרת החלטות ות"ת ומל"ג לגבי איחוד המכללות האקדמיות לחינוך ומעברן לאחריות ות"ת והסיכומים שנחתמו עם משרד החינוך בנושא, היקף התוכניות החדשות שהתאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש (אשר טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת) הוגבל במסגרת התוכנית הרב שנתית, זאת על מנת להבטיח מניעת כפילויות, יעילות וקידום הליך האיחוד.

עם זאת, הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הוות"ת הינו מורכב ואורך זמן, ועל מנת שלא לפגוע בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת ובתהליך המעבר לות"ת, מחליטות ות"ת ומל"ג לאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, זאת בהתאם לאמור להלן:

  • מכללה שעומדת בתנאי הסף למעבר לות"ת ושלגביה התקבלה החלטה עקרונית בות"ת-מל"ג לבחינת אפשרות למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו – תוכל להגיש עד שתי בקשות לפתיחת תוכניות חדשות לתואר ראשון/שני. הבקשות תיבדקנה בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת שיגישו המלצותיהם בהיבט התכנוני לות"ת ומל"ג, תוך מתן עדיפות לתוכניות בעלות צורך לאומי ובהתחשב באופן המעבר המתוכנן לות"ת. ככל שהגשת הבקשה תאושר בהיבט התכנוני בות"ת-מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התוכניות לבדיקה אקדמית/תקציבית כמקובל.
  • מכללה שאינה עומדת באמור לעיל – תוכל להגיש בקשה לפתוח תוכנית לימודים חדשה אחת (לתואר ראשון או שני). הבקשה תיבדק כאמור לעיל.