16/10/18

מתן אפשרות לקיום תוכניות תעודת הוראה במוזיקה במסלול רב גילאי (יסודי ועל-יסודי) באוניברסיטאות ובאקדמיה למוסיקה ולמחול

במסגרת המתווים המנחים בהכשרה להוראה (החלטת מל"ג מיום 21.11.2006),  נקבע כי האוניברסיטאות מכשירות מורים לבית הספר העל-יסודי, ומכללות אקדמיות לחינוך מכשירות מורים וגננות מהגיל הרך ועד כיתה י' ובמקצועות מסוימים גם לכיתות י"א-י"ב. עוד נקבע כי מצב זה ימשיך להתקיים באותו אופן עד לקבלת החלטה אחרת, ובתקופה שלא תפחת משש שנים לפחות ממועד פרסום החלטות המל"ג לעניין המתווים.

לאור זאת פנה משרד החינוך בדבר הצורך לאפשר קיומן של תוכניות לימודים לתעודת הוראה במוזיקה במסלול רב-גילאי (יסודי ועל-יסודי) באוניברסיטאות ובאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים,  הרשאיות כיום לקיים לימודי הכשרה להוראה למסלול העל-יסודי בלבד.

בהמשך לכך, בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)   אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה בנושא מיום  14.8.2018 וקיבלה את ההחלטה הבאה:

  1. לאור המחסור החמור במורים מתאימים להוראת המוזיקה/הנגינה במסלול היסודי, ומתוך מטרה להגדיל את מספר הפונים להכשרה להוראת המוזיקה, לאפשר קיומן של תוכניות ללימודי תעודת הוראה רב-גילית (יסודי ועל יסודי) במוזיקה במסגרת התוכניות ללימודי הוראה באוניברסיטאות ובאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. תוכניות הלימודים תפעלנה, בשלב זה, במתכונת של "פיילוט" לתקופה של שלוש שנים. לקראת תום התקופה תיבחן המשך הפעלתן.
  2. תוכניות הלימודים לתעודת הוראה במוזיקה במסלול רב-גילאי תפעלנה במתכונת אשר מאפייניה, יהיו, בין היתר, כלהלן:

א.         לתוכנית יתקבלו אקדמאים בעלי תואר ראשן במוזיקה (או לקראת סיום התואר) ולאחר שעברו בדיקת התאמה למקצוע ההוראה.

ב.         תוכנית לימודי תעודת ההוראה במוזיקה במסלול רב-גילאי (יסודי ועל-יסודי) תהיה בהתאם לנקבע בהחלטת המתווים ולא פחות מ – 30 ש"ש: לימודי חינוך והוראה בהיקף של 21-15 ש"ש; התנסות מעשית הן במסלול היסודי והן במסלול העל-יסודי בהיקף של 15-9 ש"ש.

ג.          לסטודנטים בתוכנית זו ייבנו קורסים ייעודיים (פרט לקורסים הרגילים) שבהם ישולבו שינויים קוריקולריים הנדרשים בתוכניות הלימודים הרב גילאיות (התוספות הכרוכות במסלול א'-ו'): השלמות בתחום הדעת (הקניית ידע במקצועות המוזיקה וניצוח מקהלות) עם קורסים של הקניית ידע ומיומנויות בנושא תכלול והכנת טקסים ואירועים. קורסים אלו ייבנו בשיתוף עם המפמ"ר על החינוך המוזיקלי ועם מומחי האקדמיה לנושאים אלו. המרצים לקורסים ייבחרו לאור התאמתם להוראת הדיסציפלינה יחד עם ניסיון פדגוגי מוכח בהוראת המוזיקה, בין היתר, במסלול היסודי.

  1. החלטות שיתקבלו בהמשך במסגרת המלצות הוועדה לבחינת המתווים המנחים בהכשרה להוראה, יחייבו בעתיד גם את המוסדות הרלוונטיים.