18/07/17

מתן הכרה זמנית למרכז האקדמי שלם

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 4.7.2017 והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת מומחים המייעצת לבחינת הבקשה, בראשותו של פרופ' אהרן שי, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח ועדת המומחים ולהעניק הכרה זמנית לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי שלם. בתום תקופה זו, וכתנאי לחידוש ההכרה במרכז, תיבדק התפתחותו ועמידתו בהוראות החוק, הכללים והחלטות ות"ת ומל"ג, לרבות בשאלות כגון:  עצמאות ההנהגה האקדמית, והחופש האקדמי.
  3. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.6.2017:

א.         המוסד יפעל על פי עיקרי הדברים המפורטים במתווה הרב שנתי לאיתנות פיננסית שהציג המוסד במכתבו מיום 30.3.2017, ובלוחות המתווה הפיננסי לשנים תשע"א- תשפ"א מיום 7.5.2017.

ב.         המוסד יפעל במסגרת תקציב מאוזן ובהתאם לגיוס התרומות בפועל לתקציב השוטף.

ג.          המוסד יפעל לגייס את יעדי התרומות הצמיתות ולעמוד במתווה הקרנות הצמיתות שהציג.

ד.         ביצוע המוסד בהיבט הפיננסי במהלך שנות התוכנית לשנים תשע"ז-תשפ"א יבדקו בפרמטרים של איתנות פיננסית מוסדית.

ה.         המוסד יגיש דו"ח על ביצוע המתווה בסיום כל שנה משנות המתווה.

ו.          המוסד יגיש מדי שנה דוחות כספיים בהתאם לכללים המקובלים להכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות וכללי הדיווח של ות"ת.

ז.          המוסד יגיש דו"ח תיקון ליקויים לדו"ח גינזבורג, ולא יאוחר מיום 30.7.2018.

ח.         כניסה לתוקף של ההחלטה על ההכרה תהיה בכפוף לאישור התיקונים הנדרשים בתקנון המכללה על ידי האסיפה הכללית עד סוף חודש יוני 2017 וקבלת אישור רשם התאגידים כנדרש.

החלטת המועצה להשכלה גבוהה על מתן הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-1958 טעונה אישור הממשלה. כל עוד לא התקבל אישור הממשלה למוסד אין עדיין הכרה והסמכה להעניק תארים.