30/04/20

מתן הכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן

בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019), ובהמשך לקבלת חוות דעת הלשכה המשפטית על עמידת המכללה האקדמית לישראל בתנאים שנקבעו בסעיף 2 א'ו-  ב' להחלטת המל"ג האמורה, דנה המל"ג בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמיות בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמצה ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן הכרה שאינה מוגבלת בזמן.