30/12/14

מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום 30.12.14 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בנושא הארכת תקופת ההכרה הזמנית למכללה האקדמית ספיר והיא מחליטה כדלהלן:
1. להעניק למכללה האקדמית ספיר הכרה שאיננה מוגבלת בזמן, בכפוף ולאחר עמידה בסעיף 3.
2. עם כניסת ההכרה כאמור בסעיף 1 לתוקף, להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר בתוכניות הלימודים כמפורט:
• מוסמך (M.A.) במינהל ומדיניות ציבורית
• בוגר (B.A.) בניהול המשאב האנושי
• בוגר (B.A.) בשיווק טכנולוגי
• בוגר (B.S.W.) בעבודה סוציאלית
• בוגר (B.F.A.) באמנויות הקול והמסך
זאת בהמשך להחלטות המל"ג בעניינן אשר קבעו כי לאור העובדה שלא היו סוגיות אקדמיות המעכבות מתן הסמכה קבועה, הרי שזמניות ההסמכה להעניק תואר בתוכניות הלימודים האלו הינה בהתאמה ישירה למעמד ההכרה הזמנית במוסד, וכאשר תינתן למוסד הכרה שאיננה מוגבלת בזמן, ניתן יהיה לאשר למוסד הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר בתוכניות הלימודים הנ"ל ללא צורך בבדיקה אקדמית נוספת.
3. תנאי לכניסת ההכרה וההסמכות הקבועות לתוקף הינו אישור התקנון התאגידי המתוקן, על ידי חבר הנאמנים של המוסד והעברתו לאישור רשם התאגידים, בתוך 30 יום. למען הסר ספק, עד למועד זה, תוארך ההכרה הזמנית במוסד.
4. המוסד ימציא בהקדם האפשרי אישור מאת רשם התאגידים לתקנון התאגידי המתוקן.