12/09/17

מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה  למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ובהמלצת ות"ת מיום 16.8.2017 באשר למתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס, והחליטה כדלהלן:

  1. להעניק למרכז האקדמי פרס הכרה שאיננה מוגבלת בזמן.
  2. ההכרה תכנס לתוקף לאחר אישור רשם התאגידים לתקנון התאגידי המתוקן.
  3. ההכרה מוענקת בין היתר על בסיס הצהרת המוסד על יישום בפועל של ההסדר לעניין שכר

הבכירים עם רשם התאגידים ומותנה בהמשך עמידה בו. בתוך כשנה תיבחן עמידת המוסד

בהסדר שנקבע בינו לבין רשם התאגידים לגבי שכר הבכירים במוסד.