30/06/15

מתן הסכמה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' גדי יאיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי (ז' – י') במתכונת דו-חוגית.