13/11/18

מתן הסמכה זמנית ופתיחת תוכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) במשפטים למרכז הבינתחומי בהרצליה

התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ובהמלצת ות"ת אשר החליטה כי אין מניעה תקציבית, תכנונית, או בתחום שכר וסגל לאשר את קיומה של התוכנית ובדו"ח הוועדה המקצועית,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ראובן אבי יונה על עבודתה.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שבע שנים למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שלישי במשפטים.
  3. בתום שלוש שנים להפעלת התוכנית, המוסד יגיש דיווח שיועבר לבדיקת הוועדה המקצועית. הדיווח יכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
  • פרופיל הסטודנטים הלומדים בתוכנית ונתוני הקבלה של כל אחד מהם
  • הצעות המחקר שהוגשו ואושרו
  • רשימת המנחים בפועל והרקורד האקדמי שלהם בתחום המחקר אותו הם מנחים
  • התקדמות המחקר של כל אחד מהתלמידים בתוכנית
  • דיווח על שינויים פרסונאליים במצבת סגל התוכנית, בוועדות הדוקטורט הבית ספרית והמוסדית
  1. לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק הלכה למעשה וייבדקו בין היתר, עבודות דוקטורט שיוגשו.