12/04/16

מתן הסמכה זמנית (למחזורי הלימוד הקיימים) למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הסביבה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בנושא הסמכת המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הסביבה ובהמלצת ות"ת מיום 30.03.2016. לאור המלצת ות"ת כי בשלב זה קיימת מניעה לאפשר קליטת מחזור חדש של סטודנטים לתשע"ז לתוכנית הנדונה, זאת משום שמספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית מועט, והתוכנית אינה מאוזנת מבחינה תקציבית, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יגאל אראל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. בשלב זה, להעניק הסמכה למחזורי הלימוד הקיימים בלבד ולא לאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ז.
  3. המשך הפעלת התוכנית תיבחן על ידי אגף התקציבים של ות"ת מול הצוות המקצועי במכללה האקדמית אחוה, כולל ניתוח ומיפוי תקציבי לרבות צפי להתפתחות התוכנית בעתיד. ממצאי הבדיקה יובאו לדיון בות"ת, ועדת המשנה ומל"ג ולאחר מכן יוחלט לגבי אופן המשך הפעלת התוכנית.