22/12/15

מתן הסמכה זמנית למכללה האקדמית לישראל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להעניק למכללה האקדמית לישראל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות.
  3. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הסמכה קבועה בתוכנית הלימודים לתואר הראשון בניהול במערכות בריאות, תקופת ההסמכה בתואר השני תהיה בכפוף לתקופת ההסמכה בתואר הראשון. למען הסר ספק  תקופת ההסמכה מותנית גם בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית לישראל כמוסד להשכלה גבוהה.